Conseil communal du 29 janvier 2014

Conseillers présents

Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng), Fred Bertinelli (échevin, LSAP), Georges Liesch (échevin, déi gréng), Erny Müller (échevin, LSAP), Tom Ulveling (échevin, CSV), François Antony (LSAP), Carlo Bernard (DP), Pascal Bürger (DP), Gary Diderich (Déi Lénk), Pierre Hobscheit (LSAP), John Hoffman (DP), Robert Mangen (CSV), Marcel Meisch (DP), Camille Mersch (DP), Aly Ruckert (KPL), Christiane Saeul (DP), Pierrette Schambourg (CSV), Fränz Schwachtgen (déi gréng),

Absents/excusés: Jean Lorgé (DP)

Ordre du jour

1. Finances communales: présentation du budget rectifié 2013 et du budget initial 2014 par le collège des bourgmestre et échevins.

 

Roberto Traversini:

 

Erny Müller:

 

Tom Ulveling:

 

Fred Bertinelli:

 

Georges Liesch: